Por favor espere ...

ESTADISTICAS PARA NYMPHALIDAE

adb
REGISTROS
adb
ESPECIES
adb
GÉNEROS

ESPECIES REGISTRADAS EN LA FAMILIA NYMPHALIDAE y su número de especies acorde a GBIF.

Especies
Especies
Agrias sardanapalus
Agrias amydon
Anartia amathea
Dynamine gisella
Dione juno
Greta andromica
Splendeuptychia ashna
Heliconius atthis
Ithomia terra
Corades enyo
Caligo atreus
Pteronymia oneida
Euptychoides albofasciata
Hypanartia lethe
Oleria gunilla
Morpho helenor
Metamorpha epaphus
Hypanartia dione
Heliconius erato
Castilia castilla
Anartia jatrophae
Pareuptychia ocirrhoe
Caligo eurilochus
Dryas iulia
Methona confusa
Historis odius
Junonia evarete
Dynastor darius
Agraulis vanillae
Perisama bomplandii
Siproeta stelenes
Marpesia zerynthia
Heliconius melpomene
Doxocopa agathina
Pedaliodes pomponia
Dione glycera
Callicore lyca
Vanessa carye
Hamadryas laodamia
Altinote neleus
Cissia labe
Parapedaliodes parepa
Temenis laothoe
Callicore tolima
Doxocopa linda
Danaus plexippus
Catagramma cynosura
Morpho achilles
Heliconius sara
Metamorpha elissa
Nessaea aglaura
Mechanitis menapis
Morpho menelaus
Panacea prola
Oressinoma typhla
Marpesia petreus
Eunica amelia
Pierella lamia
Lycorea halia
Doxocopa laurentia
Acidalia partita
Napeogenes asthra
Pedaliodes phaedra
Ithomia speuceana
Prepona laertes
Pteronymia alissa
Brevioleria coenina
Danaus gilippus
Greta polissena
Pedaliodes asconia
Hyalyris praxilla
Bia actorion
Agraulis juno
Opsiphanes sallei
Elzunia pavonii
Nessaea hewitsonii
Vanessa braziliensis
Limenitis cocala
Eueides lampeto
Haetera piera
Memphis glauce
Catoblepia orgetorix
Caligo oileus
Mechanitis lysimnia
Marpesia chiron
Doxocopa laure
Pareuptychia metaleuca
Eunica sophonisba
Caligo brasiliensis
Coea acheronta
Opoptera aorsa
Marpesia furcula
Panyapedaliodes drymaea
Altinote ozomene
Colobura dirce
Lasiophila orbifera
Eresia clio
Hypoleria lavinia
Chloreuptychia agatha
Marpesia corinna
Limenitis isis
Caligo oberthurii
Catonephele acontius
Caligo telamonius
Ithomia iphianassa
Adelpha cytherea
Cithaerias aurorina
Heliconius numatus
Melinaea menophilus
Doxocopa cyane
Tithorea harmonia
Cithaerias pireta
Altinote negra
Actinote pellenea
Hypanartia cinderella
Lasiophila palades
Morpho deidamia
Doxocopa pavon
Eryphanis polyxena
Catagramma pygas
Podotricha judith
Pseudoscada timna
Hypothyris euclea
Dynamine athemon
Marpesia berania
Smyrna blomfildia
Oleria padilla
Prepona pheridamas
Baeotus aeilus
Diaethria ceryx
Limenitis epione
Hamadryas amphichloe
Catonephele chromis
Pedaliodes philonis
Napeogenes lycora
Godyris dircenna
Altopedaliodes perita
Oleria assimilis
Veladyris pardalis
Greta ortygia
Scada kusa
Heliconius telesiphe
Catoblepia berecynthia
Pedaliodes polusca
Oleria tigilla
Lymanopoda excisa
Oleria fumata
Pedaliodes pelinna
Tegosa palia
Hypothyris salvin
Oleria lerida
Ithomia nigrimargo
Altopedaliodes tena
Episcada mira
Napeogenes glycera
Ceratinia melanoptera
Oleria lota
Adelpha iphiclus
Pteronymia granica
Godyris duillia
Acraea cleasa
Eresia eunice
Greta oneidodes
Ceratinia tutia
Ithomia theuda
Scada zibia
Oleria ilerdina
Napeogenes aethra
Pteronymia primula
Eutresis hypereia
Heliconius pardalinus
Napeogenes larina
Podotricha telesiphe
Hermeuptychia harmonia
Ithomia agnosia
Hyposcada illinissa
Hypothyris anastasia
Oleria cyrene
Mechanitis mazaeus
Oleria baizana
Memphis moruus
Oleria onega
Napeogenes duessa
Godyris panthyale
Thyridia psidii
Napeogenes sulphureophila
Heliconius hecuba
Hypothyris semifulva
Oleria santineza
Memphis arginussa
Hyposcada kena
Hyposcada anchiala
Greta gardneri
Neruda metharme
Episcada sulphurea
Pseudoscada florula
Euptychia maimoune
Pedaliodes phrasicla
Pteronymia veia
Napeogenes pharo
Morpho cypris
Heliconius congener
Methona curvifascia
Ithomia salapia
Lymanopoda panacea
Ithomia avella
Brevioleria arzalia
Heliconius wallacei
Memphis polyxo
Napeogenes flossina
Episcada ticidella
Mechanitis polymnia
Oleria athalina
Melinaea marsaeus
Adelpha radiata
Hypothyris fluonia
Callithomia lenea
Godyris zavaleta
Heliconius clysonymus
Pagyris cymothoe
Euptychia myncea
Forbestra proceris
Napeogenes sylphis
Magneuptychia ocypete
Hyalenna perasippe
Napeogenes peridia
Hypothyris mamercus
Napeogenes apulia
Mcclungia cymo
Napeogenes inachia
Hermeuptychia hermes
Napeogenes stella
Forbestra olivencia
Lymanopoda acraeida
Heliconius cydno
Dynamine postverta
Caligo placidianus
Yphthimoides renata
Hyalyris coeno
Caligo superba
Catonephele numilia
Diaethria clymena
Prepona dexamenus
Lymanopoda obsoleta
Heliconius hierax
Marpesia crethon
Perisama tringa
Anthanassa frisia
Pteronymia alida
Eryphanis zolvizora
Pherepedaliodes naevia
Aeria eurimedia
Manerebia germaniae
Neopedaliodes parrhoebia
Manerebia inderena
Pteronymia serrata
Penrosada leaena
Ithomia cleora
Corades medeba
Oleria zelica
Oleria agarista
Marpesia marcella
Opsiphanes invirae
Melinaea idae
Selenophanes supremus
Telenassa delphia
Pycina zamba
Oxeoschistus protogenia
Zaretis itys
Caligo idomeneus
Greta theudelinda
Diaethria neglecta
Perisama philinus
Agrias claudia
Agrias claudina
Hermeuptychia atalanta
Catacore kolyma
Anaea philumena
Anaea xenocles
Caligo illioneus
Taygetis mermeria
Fountainea eurypyle
Actinote dicaeus
Doxocopa zunilda
Junonia genoveva
Adelpha thessalia
Callicore excelsior
Corderopedaliodes corderoi
Hypna clytemnestra
Argyreuptychia penelope
Doxocopa elis
Castilia ofella
Methona grandior
Cynthia altissima
Pseudohaetera hypaesia
Prepona licomedes
Heliconius charithonia
Temenis pulchra
Tegosa claudina
Pareuptychia hesionides
Actinote tenebrosa
Consul fabius
Patricia dercyllidas
Hypanartia kefersteini
Dione moneta
Eresia pelonia
Taygetis laches
Pierella helvina
Lymanopoda labda
Memphis perenna
Batesia hypochlora
Chloreuptychia arnaca
Vanessa virginiensis
Rareuptychia clio
Taygetis thamyra
Taygetis chrysogone
Pareuptychia summandosa
Pyrrhogyra otolais
Eueides procula
Cepheuptychia cephus
Adelpha leucophthalma
Eunica norica
Brassolis sophorae
Memphis lineata
Actinote ozomene
Oleria phemonoe
Diaethria nystographa
Paulogramma pyracmon
Opsiphanes cassina
Opsiphanes quiteria
Megoleria orestilla
Caligo zeuxippus
Heliconius timareta
Caligo bellerophon
Oleria zarepha
Catonephele salambria
Caerois gerdrudtus
Anthanassa drusilla
Euptychia jesia
Steremnia pronophila
Hypothyris lycaste
Adelpha irmina
Corades cistene
Diaethria euclides
Prepona amydon
Pteronymia ozia
Euptychia favonius
Heliconius hecale
Heliconius himera
Actinote stratonice
Castilia eranites
Dryadula phaetusa
Pyrrhogyra edocla
Perisama oppelii
Limenitis ethelda
Lasiophila ciris
Heliconius elevatus
Limenitis boreas
Morpho peleides
Panacea regina
Euptychoides nossis
Limenitis ximena
Actinote alcione
Oleria amalda
Zaretis syene
Archaeoprepona demophon
Pedaliodes peucestas
Pareuptychia binocula
Pteronymia aletta
Dynamine artemisia
Panacea procilla
Antirrhea philoctetes
Oeneis tarpeia
Acidalia adela
Lymanopoda confusa
Ithomia hyala
Heliconius ismenius
Lycorea ilione
Dulcedo polita
Caligo euphorbus
Oleria aegineta
Greta dercetis
Oleria fasciata
Adelpha seriphia
Pteronymia sao
Memphis cleomestra
Diaethria panthalis
Pteronymia ticida
Godyris hewitsoni
Velamysta pupilla
Hypomenitis theudelinda
Hyalenna sulmona
Ithomia amarilla
Pteronymia inania
Actinote intensa
Hermeuptychia clara
Heterosais nephele
Limenitis serpa
Dircenna dero
Napeogenes rhezia
Napeogenes harbona
Hypothyris moebiusi
Napeogenes larilla
Callithomia alexirrhoe
Brevioleria seba
Dynamine mylitta
Actinote johncoulsoni
Pteronymia alina
Hypothyris mansuetus
Oleria tremona
Hermeuptychia gisella
Elzunia humboldtii
Dircenna jemina
Eresia polina
Eunica eurota
Orophila cardases
Magneuptychia tiessa
Limenitis mesentina
Limenitis melona
Eretris apuleja
Philaethria dido
Pteronymia pronuba
Pedaliodes alusana
Pteronymia suesa
Greta enigma
Ithomia spona
Episcada scatilla
Limenitis basiloides
Actinote segesta
Pedaliodes poesia
Adelpha plesaure
Corades iduna
Catonephele mexicana
Pyrrhogyra crameri
Methona themisto
Oxeoschistus leucospilos
Myscelia cyaniris
Acidalia nubila
Acidalia concoloraria
Eresia erina
Ithomia lagusa
Forbestra equicola
Ithomia pseudo-agalla
Hyalenna buckleyi
Telenassa jana
Libytheana carinenta
Tigridia acesta
Magneuptychia libye
Dynamine ines
Gnathotriche exclamationis
Eresia letitia
Forsterinaria pichita
Limenitis thesprotia
Colobura annulata
Adelpha capucinus
Altinote dicaeus
Mygona irmina
Eunica alpais
Podotricha euchroia
Castilia perilla
Callicore hydaspes
Pteronymia vestilla
Steroma bega
Euptychia maepius
Eresia carme
Anetia briarea
Altinote tenebrosa
Coenophlebia archidona
Perisama humboldtii
Dynamine tithia
Dynamine hecuba
Pyrrhogyra neaerea
Cybdelis mnasylus
Pseudodebis euptychidia
Eresia clara
Actinote pyrrha
Hypothyris ninonia
Posttaygetis penelea
Dynamine anubis
Eresia nauplius
Marpesia livius
Opsiphanes tamarindi
Morpho sulkowskyi
Pierella hortona
Oxeoschistus pronax
Pierella astyoche
Adelpha malea
Taygetis xenana
Fountainea nessus
Catagramma texa
Heliconius aliphera
Heliconius doris
Catoblepia xanthus
Pierella lena
Megeuptychia antonoe
Nica flavilla
Heliconius sapho
Eunica clythia
Fountainea nobilis
Doxocopa lavinia
Lymanopoda hazelana
Oeneis polixenes
Altinote alcione
Manataria maculata
Adelpha erotia
Noreppa chromus
Telenassa teletusa
Greta alphesiboea
Roswellia acrisione
Napeogenes decora
Agrias zenodorus
Pedaliodes phthiotis
Acidalia nigromarginata
Acidalia inficeta
Eresia datis
Megeuptychia monopunctata
Hypanartia lindigii
Eunica tatila
Parataygetis lineata
Pierella luna
Adelpha saundersii
Lymanopoda albocincta
Prepona meander
Morpho amathonte
Siderone syntyche
Limenitis nea
Pteronymia hara
Morpho niepelti
Pteronymia thabena
Magneuptychia fugitiva
Chloreuptychia tolumnia
Caligo prometheus
Euptychia enyo
Euptoieta hegesia
Doxocopa cherubina
Lasiophila prosymna
Perisama euriclea
Oleria solida
Pseudoscada utilla
Pteronymia tucuna
Heliconius xanthocles
Pedaliodes porcia
Paulogramma peristera
Pierella albofasciata
Ithomia phanessa
Melinaea ethra
Eueides isabella
Marpesia hermiome
Corades chelonis
Diaethria marchalii
Ituna ilione
Lymanopoda nivea
Lycorea cleobaea
Morpho rhetenor
Pedaliodes juba
Hyalyris antea
Ceratinia poecila
Heliconius longarenus
Dynamine racidula
Dioriste leucospilos
Lasiophila persepolis
Marpesia iole
Taygetis andromeda
Godyris crinippa
Oleria borilis
Greta umbrana
Hyalyris oulita
Pteronymia zabina
Corades ulema
Morpho theseus
Pherepedaliodes pheretiades
Dircenna lorica
Heliconius aoede
Eresia moesta
Fountainea glycerium
Panacea chalcothea
Catonephele orites
Dynamine zenobia
Pierella hyceta
Pronophila thelebe
Dircenna marica
Ithomia epona
Hypanartia godmanii
Perisama tryphena
Perisama bonplandii
Corades albomaculata
Pedaliodes ferratilis
Melinaea maenius
Episcada cabensis
Diaethria eluina
Lycorea pasinuntia
Mechanitis isthmia
Heliconius leucadia
Actinote leucomelas
Orophila diotima
Episcada apuleia
Pteronymia teresita
Opsiphanes bogotanus
Memphis anna
Marpesia merops
Cissia proba
Junonia coenia
Forsterinaria boliviana
Melinaea mnasias
Oleria modesta
Ceratinia radiosa
Dircenna loreta
Dygoris dircenna
Velamysta phengites
Anaea arachne
Oleria makrena
Erichthodes erichtho
Pteronymia glauca
Antirrhea lindigii
Mazia amazonica
Anaea ryphea
Prepona pylene
Pedaliodes prosa
Morpho telemachus
Callicore atacama
Heliconius ricini
Pedaliodes polla
Heliconius eleuchia
Manataria hercyna
Anaea polycarmes
Olyras crathis
Polygrapha cyanea
Ectima thecla
Callithea markii
Opsiphanes fabricii
Adelpha aiellae
Patricia olygyrtis
Epiphile dilecta
Pronophila unifasciata
Caeruleuptychia aegrota
Vila azeca
Cithaerias pyropina
Heliconius ethilla
Pteronymia zerlina
Heliconius burneyi
Heliconius hecalesia
Pteronymia artena
Eueides tales
Heliconius demeter
Heliconius heurippa
Heteroscada reckia
Pteronymia latilla
Melinaea ludovica
Heliconius metharme
Doxocopa pavonii
Memphis morvus
Ectima erycinoides
Ectima iona
Catonephele nyctimus
Actinote cedestis
Eueides emsleyi
Napeogenes achaea
Phyciodes castilla
Hyalenna paradoxa
Memphis aureola
Oleria attalia
Hermeuptychia pimpla
Oleria estella
Eresia latitia
Pedaloides crenulata
Pedaliodes montagna
Junonia lavinia
Thiemeia phoronea
Prepona chromus
Pedaliodes phoenissa
Ithomia linda
Myscelia capenas
Hypanartia trimaculata
Anaea glauce
Catagramma eunomia
Heliconius notabilis
Anaea discophora
Pedaliodes pollonia
Lymanopoda laena
Actinote stratonia
Dircenna pulcheria
Pedaliodes praxia
Eresia quintilla
Cithaerias aurora
Proboscis propylea
Pteronymia dispaena
Brassolis granadensis
Greta ochretis
Pedaliodes phila
Hypothyris semilia
Pteronymia andreas
Pedaliodes xanthosphenisca
Episcada salvinia
Caligo teucer
Asterope leprieuri
Morpho hecuba
Athesis acrisione
Napeogenes lamia
Altopedaliodes pasicles
Napeogenes erichaea
Pedaliodes simpla
Diaethria astala
Euptychoides eugenia
Siderone galanthis
Actinote eresia
Corades peruviana
Catonephele salacia
Greta lojana
Catagramma hesperis
Tegosa selene
Pedaliodes pisonia
Pedaliodes philotera
Actinote laverna
Baeotus deucalion
Pteronymia asopo
Greta libethris
Catagramma excelsior
Dynamine setabis
Parataygetis albinotata
Chloreuptychia chloris
Pronophila orcus
Lymanopoda altis
Eretris porphyria
Euptychia meta
Daedalma dinias
Morpho didius
Eunica celma
Perisama lebasii
Catagramma cyllene
Catagramma maimuna
Tegosa flavida
Altinote radiata
Actinote equatoria
Brevioleria aelia
Pteronymia tamina
Oleria olerioides
Patricia demylus
Euptychia juanjoi
Orophila cecidas
Heliconius clytia
Callithea davisi
Callithea depuiseti
Actinote momina
Actinote naura
Graphita griphe
Manerebia satura
Pedaliodes paeonides
Oleria tabera
Eresia levina
Napeogenes crispina
Pedaliodes pheretias
Napeogenes aster
Morpho marcus
Haetera macleannania
Hyposcada taliata
Pagyris ulla
Steremnia monachella
Haematera pyrame
Euptychia agnata
Euptychia umbrosa
Pedaliodes chrysotaenia
Actinote thalia
Taygetis celia
Steremnia umbracina
Oxeoschistus isolda
Euptychia libye
Greta lydia
Callithomia lauta
Phyciodes anieta
Panyapedaliodes traceyannae
Hypanartia charon
Eresia casiphia
Tegosa anieta
Eresia ithomioides
Selenophanes cassiope
Tegosa tissoides
Eresia emerantia
Baeotus baeotus
Hyposcada virginiana
Eueides vibilia
Pedaliodes scydmaena
Heliconius cyrbia
Morpho cisseis
Pedaliodes napaea
Magneuptychia tricolor
Pedaliodes anchiphilonis
Chloreuptychia callichloris
Tegosa etia
Opsiphanes cassiae
Dynamine aerata
Lasiophila zapatoza
Praepedaliodes phanias
Antirrhea geryon
Caeruleuptychia umbrosa
Memphis oenomais
Acidalia gerana
Ithomia ticidella
Godyris nepos
Napeogenes apobsoleta
Pteronymia fumida
Dircenna varina
Hypothyris antonia
Harjesia blanda
Euptychia picea
Chloreuptychia chlorimene
Harjesia obscura
Pseudodebis marpessa
Ithomia diasia
Oleria radina
Adelpha hyas
Tithorea pinthias
Hypoleria sarepta
Forsterinaria coipa
Prepona demophoon
Aeria elara
Danaus eresimus
Eunica alcmena
Hyposcada schausi
Philaethria constantinoi
Perisama cabirnia
Eueides lineata
Epiphile orea
Taygetis virgilia
Dynamine chryseis
Caerois chorinaeus
Actinote guatemalena
Eunica concordia
Epiphile lampethusa
Callithomia hezia
Napeocles jucunda
Acidalia imitans
Acidalia zoma
Greta hermana
Vila emilia
Yphthimoides maepius
Cissia themis
Corades dymantis
Mestra dorcas
Eretris oculata
Altinote abana
Pteronymia linzera
Limenitis naxia
Tithorea tarricina
Actinote hilaris
Perisama alicia
Steroma modesta
Oressinoma sorata
Euptychia terrestris
Euptychia renatina
Euptychia mythra
Pronophila timanthes
Morpho adonis
Perisama clisithera
Perisama lanice
Napeogenes cyrianassa
Mestra aurantia
Pedaliodes empusa
Euptychia alcinoe
Eunica orphise
Pronophila brennus
Euptychia gulnare
Greta morgane
Limenitis attica
Erichthodes julia
Metamorpha sulpitia
Dircenna barretti
Eueides eanes
Antirrhea taygetina
Telenassa berenice
Corades pannonia
Mygona prochyta
Eretris calisto
Eunica caralis
Memphis basilia
Caeruleuptychia lobelia
Harjesia oreba
Perisama yeba
Pedaliodes porina
Cithaerias merolina
Greta esula
Perisama hazarma
Episcada polita
Hypoleria alemanicus
Actinote demonica
Baeotus amazonicus
Adelpha delinita
Catagramma aegina
Catagramma hystaspes
Pyrrhogyra amphiro
Perisama cloelia
Lymanopoda labineta
Miraleria cymothoe
Methona megisto
Marpesia coresia
Acidalia vecina